top of page

Разучаване

Interviews.png

Интервюта  

Duration.png

60-90 минути

Learning material4.png
  • Хартия, химикалки, визуални материали

  • Всякакви материали, необходими за конкретното изследване

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Интервютата са начин да се навлезе по-дълбоко в даден проблем и да се получи по-добро разбиране и вникване в него. В сферата на дизайна подходът на интервюто обикновено е съпричастен, като се използват много отворени въпроси, оставящи място на интервюираните да говорят със свои думи за въпроса и за това, което е важно за тях. За организациите от културния и творческия сектор интервютата са начин да се установи по-добра връзка с клиентите и заинтересованите страни и да се научи за техния начин на мислене, потребности, емоционални и подсъзнателни аспекти, реакции, език на тялото, възприятие на изследваната тема и поведение в определени ситуации и среда. За да извлече информация, е важно интервюиращият да слуша активно и да създаде ситуация, която да вдъхва доверие на интервюирания. Вътрешните интервюта, от друга страна, са полезни за откриване на всички слаби места и възможности, свързани с изследвания въпрос, гледната точка на персонала и разликите между гледните точки на външните и вътрешните страни.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Започнете с подготовката на въпросите. Можете да започнете интервютата, като първо зададете някои по-общи въпроси, така че участниците да се почувстват спокойни, а след това да продължите с по-конкретни въпроси, които целят да получат задълбочено разбиране за идентифицирания проблем. В допълнение към въпросите можете да подготвите изображения, сюжетни табла, дисплеи, табла с настроение, видеоклипове, изложби на предмети, елементи и т.н. както като част от темата на изследването, така и като вдъхновение.

Стъпка 2

Поканете интервюираните лица. Техният брой зависи от необходимостта, темата и начина, по който ще проведете интервюто. Обикновено интервюираните са между 5 и 20 души. Един човек може да интервюира между 5 и 8 души.

Стъпка 3

Започнете интервюто с общи въпроси. Когато почувствате, че интервюираните са спокойни, продължете с по-конкретни въпроси, които целят да получат подробна информация. Когато е необходимо, направете справка с визуалните материали, които сте подготвили.

Стъпка 4

Запишете отговорите на хартия. Ако е възможно и ако участниците са съгласни, запишете интервютата.

Съвети за използване на този инструмент

Други инструменти от тази фаза

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page