top of page
Carpenter at Work

Относно проекта

как се разработва ServiceDigiCulture
и от кого?

Инструментариумът, обучението, наръчниците и насоките ServiceDigiCulture са разработени с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС по проект Дигитални и устойчиви иновации за услуги в културните и творчески сектори.

 

Проектът е насочен към предизвикателствата, породени от COVID-19 и бъдещи кризи, като развива уменията на безработни, заети и самонаети лица и микро и малки организации в културните и творческите сектори да предвиждат и реагират на промени, използвайки иновация и дизайн на услуги. Следователно, проектът им помага да поддържат присъствието си и да навлязат на пазара на труда и подобрява уменията им за заетост и подбор.

 

Проектът е насочен към иновации и промяна на услугите, превръщане на продуктите в услуги, които да се предоставят на клиенти в новото пост-COVID-19 общество, овладяване на дигитализация, както и стратегически прогнози за справяне с бъдещи предизвикателства и промени.

Oil Painting on Canvas
Colorful Office

Защо се насочваме културните и творческите сектори?

Културните и творческите сектори са сред най-тежко засегнатите от COVID-19, което води до безработица и несигурност на пазара на труда и засяга около 8.7 млн. души в тези сектори в ЕС и 1.1 млн. културни предприятия. Опасението е, че тази ситуация може да доведе до трайни проблеми на културните и творчески сектори в Европа и да повлие на благоденствието и целостта на общностите и други сектори, например туризъм. Следователно, изключително важно е да се подкрепят културните и творческите сектори и да се създадат решения, специално предназначени за тях.

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта и неговите резултати са::

  • Безработни, заети и самонаети лица и микро и малки организации в културните и творческите сектори в ЕС, които се нуждаят от съвременно обучение по иновация на услуги, съобразено с конкретните им нужди.

  • Културни дейци, органи, които подпомагат и промотират културата, като общини и културни организации и асоциации, професионалисти в областта на дизайн на услуги, предприемачески организации, които подкрепят МСП и лица, работещи в културните и творческите сектори в ЕС.

Очаквани резултати

Всички тези резултати ще са свободно достъпни онлайн и скоро ще бъдат налични.

Обяснителен материал

който съдържа описание на процесите в дизайна на услугите.

Рамката за компетенции на услуги

е фокусиран върху иновация на услугите и разработването на услуги в културните и творческите сектори.

Наръчникът ServiceDigiCulture

за лица, работещи в културните и творческите сектори, предоставя инструкции за използване на инструментариума, иновации на услуги и преосмисляне на услугите по време на обучението и след това.

Наръчникът за преподаватели

подпомага преподавателите, работещи с лица в културните и творческите сектори.

Стратегически насоки за изграждане на готовност

за предвиждане и адресиране на социални и секторни промени, използвайки иновация на услугите. Този наръчник ще позволи реализиране на целева иновация на услуги, свързана със стратегия, устойчивост и предвидливост.

Организациите зад ServiceDigiCulture

Резултатите от проекта ServiceDigiCulture се разработват от шест организации от четири европейски държави с различни компетенции. Това са:

VAMK_logo_col_cmyk_M_NEW.png
Frame-logo.jpg
ECQ.png
inova-consultancy-logo-2021-306x150.png
Logo Club 9000.bmp
Loftet_logo.PNG

Обобщение на ключова информация относно ServiceDigiCulture

  • Финансиране: Сътрудничество по програма Еразъм+ на ЕС за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за образование на възрастни, Развитие на иновации

  • Продължителност: 1.6.2021 – 31.5.2023

  • Номер на проекта: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

  • Пълно наименование: Дигитални и устойчиви иновации за услуги в културните и творчески сектори

ServiceDigiCult_logo_OK.jpg
logosbeneficaireserasmusright_en_0-web.jpg
bottom of page