top of page

Трансфер към пазарна реализация

Implementation roadmap.png

Пътна карта за изпълнение

Duration.png

30 минути

Learning material4.png
  • Големи листове хартия, минимум размер А3, или бяла дъска или флипчарт

  • Маркери и химикалки с различни цветове

  • Самозалепващи се листчета в различни цветове

  • Евентуално тиксо за закрепване на листове хартия на стените или двойно самозалепващо се

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Пътната карта за изпълнение е инструмент, който визуално определя графика и последователността на дейностите, които трябва да се предприемат за внедряването на дадена услуга или продукт, за да бъдат завършени и пуснати на пазара. Тя показва и съдържа информация за фазите на внедряване, събитията, действията и дейностите, които трябва да се предприемат, например търговска кампания или обучение на персонала, графика и напредъка на внедряването на услугата или продукта. Към нея могат да се добавят и роли и отговорности. Внимателното планиране на внедряването помага да се намалят разходите и рисковете от внедряването и да се запази правилния път на проекта. Пътната карта за изпълнение може да се използва и за внедряване на решения, надстройки и подобрения за целия жизнен цикъл на услугата.

Implementation_roadmap.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Вземете голям лист хартия и започнете да изготвяте пътна карта за внедряване на услугата. Това трябва да е услуга, която вече е тествана и е готова за трансфер към пазарна реализация. Добавете името на услугата, която трябва да бъде доставена, като заглавие.

Стъпка 2

Започнете да добавяте към картата процедурите, резултатите, дейностите, събитията и задачите, графика, хората и ролите, както и действията и елементите за осигуряване на качеството, като всички те имат свое място в графика. Покажете как те са свързани помежду си. Можете да ги напишете с химикалки или маркери и да добавяте лепящи се листчета, докато не сте доволни. Това е вашата работна версия.

Стъпка 3

Процедури - Добавете какво трябва да се направи, за да се предостави услугата; кои са основните процеси и стандартни операции, които са повторяеми и ефективни.

Стъпка 4

Доставки - Освен услугата, какви са другите необходими и доставяни продукти и резултати, например опаковки или брошури. Добавете всички резултати. Можете също така да отбележите за кого и за какво са предназначени те и защо, както и каква е ползата от тях.

Стъпка 5

Дейности, събития и задачи - Добавете всички дейности, събития и задачи, които трябва да бъдат предприети, за да се реализира услугата или продуктът, например отпечатване на брошури, създаване на списък с клиенти и т.н.

Стъпка 6

Хронология - Добавете хронологията на събитията, дейностите, задачите и процедурите, както и всичко друго, което е необходимо.

Стъпка 7

Роли и хора - кой е необходимо да помогне в изпълнението, какви са неговите роли и отговорности и кога.

Стъпка 8

Осигуряване на качеството - добавете мерките за осигуряване на високо качество на услугата, например проучване на удовлетвореността на клиентите.

Стъпка 9

Преди да финализирате пътната карта за изпълнение, помислете за професионалната идентичност на себе си и на вашата организация по време на всяка стъпка. Вижте дали те са в съответствие една с друга или нещо е ново и искате да го запазите. Можете също така да помислите за разходите за дейностите.

Стъпка 10

Финализирайте пътната си карта във визуална форма.

Съвети за използване на този инструмент

  • След няколко дни можете да погледнете пътната карта за изпълнение със свежи очи, за да видите дали нещо трябва да се промени.

  • Дръжте възможностите отворени за всякакви неочаквани събития.

 

Линк за допълнителна информация:

 

Други инструменти от тази фаза

Посочване на целите и визията на предоставяната услуга

Vision Statement.png

Визуализиране на събраната обратна връзка за мониторинг.

Feedback map.png

Непрекъснато проследяване на точките на контакт между клиента и доставчика на услуги.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page