top of page

Service Design model

Симулации

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

След като прототипите са готови, е време да ги тествате с потребителите и заинтересованите страни. Тестването помага да се разбере как потребителите възприемат услугите и продуктите и какво мислят за тях, какви са недостатъците, какво работи, какво трябва да се подобри или промени, ориентирани ли са услугите към потребителите и интуитивни ли са, и какво е сложно. Информацията, получена от тестването, се използва за внасяне на корекции в прототипа на услугата или продукта, за да се финализира той.

Понякога е необходимо да се организират повече от един кръг на тестване, тъй като е възможно всички слабости да не се проявят по време на един кръг на тестване или да се наложи да се тестват и нови промени, направени въз основа на предишното тестване, или услугата да се дефинира отново. Понякога, въз основа на резултатите от симулациите, е необходимо да се върнете към предишните фази. Също така е обичайно първо да се тестват груби прототипи, а след това по-усъвършенствани прототипи.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Симулациите дават възможност за изпробване на услугата, нейната функционалност и ориентация към потребителя по време на фазата на разработване, а не в реални ситуации на предоставяне на услугата. По този начин могат да се направят необходимите корекции и да се отстранят слабостите, преди услугата да бъде пусната в експлоатация. Тестването е особено важно за културните и творческите сектори, тъй като отстраняването на недостатъците и слабостите и подобряването на ориентацията към потребителите може да спести пари и други ресурси и следователно да намали загубите. Тестването може също така да повиши осведомеността за услугата.

казус от фазата

Например ново приложение за услуги може да бъде тествано с инструмент за тестване на ползваемостта. В такъв случай група потребители с различен опит и умения в областта на ИКТ биват поканени да го тестват. По време на тестването те ще използват прототипа на приложението и ще докладват своите констатации и опит от тестването. Резултатите от тестването могат да бъдат анализирани с помощта на матрица за оценка.

Крайни резултати от тази фаза

Резултатите от тестовете са готови да бъдат използвани за финализиране на услугата.

Инструменти на фазата

Матрица за оценка на качеството на прототипите за окончателен подбор.

Evaluation matrix.png

Тестване на ползваемостта на прототип.

Usability testing.png

Получаване и анализиране на обратна връзка от клиентите за точките на контакт.

Touchpoint analysis.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Пилотно тестване на окончателния прототип преди финализирането му

Piloting concept.png

Създаване на предложение за стойност.

Value proposition canvas.png
bottom of page