top of page

Exit – Avslut

Implementation roadmap.png

Färdplan för förverkligande

Duration.png

30 minuter

Learning material4.png
  • Stora pappersark, minst A3, eller en whiteboard eller blädderblock.

  • Markörer och pennor i olika färger

  • Klisterlappar i olika färger

  • Eventuellt tejp för att fästa pappersark på väggarna eller självhäftande kitt.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Färdplan för genomförande är ett verktyg som visuellt anger tidsplanen och aktiviteterna som ska genomföras för att färdigställa en tjänst och lansera den på marknaden. Den visar och innehåller information om genomförandefaser, händelser, åtgärder och aktiviteter som ska göras, ex. en reklamkampanj eller personalutbildning. Roller och ansvarsområden kan också läggas till. En noggrann planering av genomförandet bidrar till att minska både kostnader och risker, och att hålla projektet på rätt spår. En genomförandeplan kan också användas för lösningar, uppgraderingar och förbättringar under en tjänsts hela livscykel.

Implementation_roadmap.png

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Ta ett stort pappersark och arbeta fram en färdplan för genomförandet av tjänsten. Det bör vara en tjänst som redan har testats, och som är redo att levereras ut på marknaden. Lägg till namnet på den tjänst som ska levereras som rubrik.

2

Börja lägga till förfaranden, leveranser, aktiviteter, händelser och uppgifter, en tidslinje, personer och roller samt åtgärder och element för kvalitetssäkring, alla med sin egen plats på tidslinjen. Visa hur dessa relaterar till varandra. Du kan rita med pennor eller markörer och lägga till klisterlappar tills du är nöjd. Detta är din arbetsversion.

3

Procedur - Lägg till vad som måste göras för att leverera tjänsten; vilka är de viktigaste processerna och standardåtgärderna som upprepas och är effektiva.

4

Leveranser - Förutom tjänsten, vad annat behövs och ska levereras t.ex. förpackningar eller broschyrer. Lägg till alla leveranser. Du kan också markera vem och vad dessa är avsedda för och varför, samt vilken nytta de har.

5

Aktiviteter, händelser och uppgifter - Lägg till alla aktiviteter, händelser och uppgifter som ska utföras för förverkligande av tjänsten, ex. tryckning av broschyrer, upprättande av en kundlista osv.

6

Tidslinje - Gör en tidslinje med händelser, aktiviteter, uppgifter och förfaranden, och allt annat som behövs.

7

Roller och personer - vem behövs för att hjälpa till med genomförandet, vilka roller och ansvarsområden har de och när ska det göras.

8

Kvalitetssäkring - Lägg till åtgärder för att säkerställa tjänstens höga kvalitet, ex. undersökningar av kundnöjdhet.

9

Innan du slutför färdplanen för förverkligande, reflektera över din och din organisations yrkesidentitet under varje steg. Se om dessa är i linje med varandra eller om något är nytt och du vill behålla det. Du kan också reflektera över kostnaderna för aktiviteterna.

10

Skapa en visuell form av färdplanen.

Tips och råd

  • Du kan titta på genomförandeplanen efter några dagar med nya ögon för att se om något bör ändras.

  • Var öppen för oväntade händelser.

Ytterligare referenslänk:

Other tools of this phase

Anger mål och vision för den tjänst som utvecklats

Vision Statement.png

Visualisera insamlad feedback för uppföljning.

Feedback map.png

Utvärdering och uppföljning av kontaktytor – touchpoints – mellan kund och tjänsteleverantör.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page