top of page

Service Design model

Testning

Inledning - Vad innebär denna fas?

 

När prototyperna är klara är det dags att testa dem med användare och intressenter. Att testa hjälper till att ta reda på hur användarna upplever tjänster och produkter, vad användarna tycker om dem, vilka brister som finns, vad som fungerar, vad som behöver förbättras eller ändras, vad som är komplicerat och om tjänsterna är användarvänliga. Den information som erhålls genom testning används sedan för att göra korrigeringar i prototypen av tjänsten eller produkten.

Ibland är det nödvändigt att ordna med mer än en testomgång eftersom alla svagheter kanske inte visar sig direkt, eller om nya ändringar som gjorts utifrån den tidigare testningen också måste testas, eller om en tjänst måste omdefinieras. Ibland kan det även bli nödvändigt att gå tillbaka till tidigare faser. Det är också vanligt att först testa grova prototyper och senare mer förfinade.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Testning gör det möjligt att testa en tjänst, dess funktionalitet och användarvänlighet redan under utvecklingsfasen i stället för i verkliga situationer först när tjänsten är färdigutvecklad. På så vis kan nödvändiga korrigeringar göras och svagheter undanröjas innan tjänsten lanseras. Testning är särskilt viktigt inom den kulturella och kreativa sektorn eftersom man kan spara pengar och andra resurser genom att tidigt ta bort brister och svagheter,  förbättra användarvänligheten, och på så vis minska förlusterna. Testning kan också öka kunskapen om själva tjänsten och dess användbarhet.

Fallstudie

Till exempel kan en ny applikation testas med verktyget Test av användbarhet. Då bjuds en grupp användare, med olika bakgrund och ITC-kompetens, in för att testa den. Under testningen kommer de att använda prototypen av applikationen och rapportera sina resultat och erfarenheter. Testresultaten kan sedan analyseras med hjälp av en utvärderingsmatris.

Slutresultat av denna fas

Testresultat som kan användas för att skapa en slutgiltig version av tjänsten.

Verktyg för fasen

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page