top of page

Service Design model

Cruising i problemområdet

Inledning - Vad innebär denna fas?

 

Syftet med denna fas är att identifiera grundproblemet, det kan ligga dolt bakom det som först visar sig vara problematiskt. En svag produktförsäljning behöver till exempel  inte bero på att produkten är oattraktiv, utan det kan handla om kulturella eller praktiska aspekter, t.ex. att produkten har fel storlek för ändamålet. Därför är det viktigt att hitta det verkliga problemet. Det är också viktigt att fastställa projektets utgångsläge, det nuvarande läget med alla dess utmaningar, eftersom det hjälper till att finna en sökriktning för det verkliga problemet.

Ofta är problemområdet brett, dåligt definierat och oklart, och fler problem och frågor kan komma att identifieras under fasens gång. När de väl har identifierats kan de analyseras och prioriteras, så att det viktigaste problemet kan väljas ut och bli löst. Att hitta rätt problem sparar både tid, pengar och andra resurser. Nya möjligheter kan visa sig, och man vet att man arbetar  med rätt fråga. Därför börjar service design processen här, med att identifiera det verkliga problemet.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Att hitta rätt problem är utgångspunkt för att utveckla och förnya tjänster. Det hjälper en att få överblick på problemet och ger möjlighet till innovation. Det bidrar också till att de satsningar man gör går i rätt riktning, vilket är extra viktigt när man arbetar med begränsade resurser.

Fallstudie

Den här fasen är startskottet för innovations- och designprocessen. Verktygen hjälper till att identifiera olika områden och finna riktningen  för innovationsprocessen. Om till exempel färre människor än tidigare deltar i en danskurs kan det bero på allt från demografiska förändringar till ökad arbetslöshet som gör att familjerna måste skära ner på sina utgifter för hobbyer, missnöje hos kunderna med kursen eller en minskad uppslutning kring hälsosamma vanor i regionen. I det här fallet kan till exempel verktyget kartläggning av kundresan hjälpa till att kartlägga kundernas nuvarande upplevelse av produkten och hitta var i resan innovation behövs. Verktyget för medie- och trendstudier kan i sin tur användas för att upptäcka trender i samhället (som  ökad arbetslöshet) eller för att studera marknaden och den innovation som sker inom sektorn.

Slutresultat av denna fas

I slutet av denna fas har du identifierat det verkliga problemet att arbeta med. Verktyget Design Brief kan sedan användas för att definiera projektets mål mer i detalj.

Verktyg för fasen

Prova på att vara användare och själv testa tjänsten

(Service safari).png

En visuell karta över kundens användning av en tjänst

(Customer journey map2).png

En visuell tankekarta över möjligheter

Opportunity mind map.png

Yttre spaning av problemområdet

Media and trend study3.png

Lyssna på befintliga kunder och analysera deras feedback.

Analysing customer feedback.png

En kort projektplan ger en översikt på aspekter att beakta i ett projekt.

Design brief.png
bottom of page