top of page

Service Design model

Трансфер към пазарна реализация

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

На последния етап от модела за проектиране на услуги АРТИСТ (CREATE), "Трансфер към пазарна реализация", услугата се финализира, за да бъде пусната на пазара за ползване от клиентите. Това означава щателно и подробно планиране на всички нейни аспекти, отговорности, доставка (кой, кога и как я предоставя), материали, оборудване, ресурси и последващи дейности. Този процес се подпомага от пътна карта за изпълнение. Подготовката на продукта за пазарите може да включва и вътрешно обучение за услугата в рамките на организацията. 

Фазата "Трансфер към пазарна реализация" не е краят на усилията за разработване при финализирането на услугата. На този етап представянето на услугата и последващите дейности, като например готовността за промяна на услугата при необходимост, също трябва да бъдат взети предвид и планирани. По време на жизнения цикъл на услугата трябва редовно да се събира обратна информация за нея с цел потенциални подобрения, актуализации, изменения и за да се види в коя фаза от жизнения цикъл се намира услугата. Следователно тази фаза може да се разглежда и като начало, тъй като на този етап услугата ще започне своето пътуване на пазара.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Трансферът към пазарна реализация означава да се подготви услугата за нейното прилагане и последващи дейности по време на нейното използване. Това вече не е предварителен план, а реална услуга, прилагана и предоставяна на клиентите в реални ситуации, която трябва да отговаря на нуждите и очакванията на клиентите, което оставя малко място за грешки. Особено в сектори с по-ниски доходи като културния и творческия сектор, където услугата е продуктът или важна част от него, внимателното планиране на крайните стъпки е от изключителна важност. Внимателното планиране на изходящите и последващите дейности може да доведе до по-висока удовлетвореност на клиентите, способност за реагиране на бъдещи промени и намаляване на разходите, както и разхода на време, оставяйки повече време за други дейности и създаване на продукти. Тъй като на този етап дейностите по проследяване, подобряване и развитие на услугата трябва да са непрекъснати и да са част от ежедневните дейности, в съответствие с отговорността на създателя към клиента.

казус от фазата

Във фазата на трансфер към пазарна реализация услугата се завършва по такъв начин, че да можете да разчитате на нейното използване в различни контексти и с различни клиенти. По същия начин, по който един автомобил трябва да излезе от развойната верига, всички врати да са с еднакви размери, да са боядисани, всичко да е тествано и да е готово за употреба, една услуга трябва да бъде внимателно финализирана във всичките си детайли. За планиране на дейностите по финализиране може да се използва например пътна карта за изпълнение. Картата за обратна връзка пък помага да се събере информация от потребителите за финализирания продукт, която да се използва в полза на компанията.

Крайни резултати от тази фаза

Създадени са пътна карта за изпълнение на услугата, декларация за визията, която да помогне при маркетинга и представянето на услугата, както и последващи дейности, които да бъдат изпълнени след стартирането на услугата.

Инструменти на фазата

Посочване на целите и визията на предоставяната услуга

Vision Statement.png

Визуализиране на събраната обратна връзка за мониторинг.

Feedback map.png

Непрекъснато проследяване на точките на контакт между клиента и доставчика на услуги.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page