top of page

Симулации

Specifications.png

Спецификации на услугата

Duration.png

45 минути

Learning material4.png
 • Хартия или компютърна програма за текстообработка

 • Химикалки (ако се ползва хартия)

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Спецификациите на услугата са писмени насоки, описващи как трябва да функционира дадена услуга, с подробно описание на всяка стъпка, аспект, предвиденото преживяване и използваемост на услугата, които се използват за потвърждаване на изискванията. Те също така могат да обяснят идеята, която стои зад услугата. Спецификацията може да бъде създадена след всяка оценка, като всяка от тях има своя собствена версия, за да се избегне объркване относно версията на спецификациите, която трябва да се следва. Във фазата на тестване спецификацията на услугата може да помогне на хората, които извършват тестването, да разберат по-добре услугата, така че да могат да предложат подобрения в процеса на оценяване след тестването и преди фазата на трансфера към пазарна реализация.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Подгответе документ за написване на спецификации за вашата услуга. Добавете името на вашата услуга като заглавие и датата на документа. След това добавете подзаглавията от списъка по-долу, които формират структурата на документа за спецификация на услугата, но не и водещите описания и въпроси.

 • Общ преглед на услугата

Кратко описание на това какво представлява услугата.

 

 • Кой е клиентът?

Избройте и опишете целевите клиенти на услугата.

 • Какъв проблем на клиента има за цел да реши услугата? Каква е нуждата?

Опишете какъв е проблемът или потребността на клиента, на който услугата възнамерява да отговори и да реши. Това отговаря на въпроса защо създавате услугата и какъв е очакваният резултат за клиента.

 

 • Основна цел на услугата

Посочете ясно целите. Основната цел от гледна точка на клиента е да се реши неговият проблем, но има и други видове осезаеми цели, които трябва да са измерими. Целите могат да включват срокове, приходи, печалба, човешки и други ресурси, цифри на маркетинговия обхват и др.

 

 • Как работи услугата?

Това включва подробно описание на структурата, оперативните изисквания, функциите и характеристиките, изпълнението, нефункционалните детайли на услугата, местоположенията и всякакви други подходящи материали. Това включва план на услугата с подробно описани преживявания на клиентите и всяка точка на контакт. Обикновено се използват и изображения и инфографики за описание на функциите и връзките между различните елементи на услугата. Това включва и поддръжката.

 

 • Какви са изискванията за използване на услугата?

Какво е необходимо на клиентите, за да използват услугата, например оборудване, смартфон, възрастова граница, и колко ще иска и може да плати целевият клиент за услугата?

 

 • Планирано обслужване на клиентите

Къде и как ще продавате услугата си? В кои държави? Онлайн? Какви валути ще приемате и чрез какви механизми ще можете да приемате плащания? Какви стандарти и разпоредби ще трябва да спазвате? Какви са търговските изисквания и сътрудници?

 

 • Заинтересовани страни

 

 • Кои са заинтересованите страни и каква е тяхната роля в услугата?

 

 • Какъв е графикът, който трябва да се спазва?

Колко време ще отделите за създаването на услугата? Определете времеви график, за да си помогнете да определите какво е осъществимо.

 

 • Цената на услугата?

Колко пари ще отделите за производството на услугата? Определете бюджет, за да си помогнете да определите какво е възможно.

 

 • Въпроси

С помощта на структуриран шаблон човек може да обработи документа и бързо да намери съответната информация. Можете също така да подготвите шаблона под формата на таблица с място за отговорите.

Стъпка 2

Започнете да пишете преглед на услугата в шаблона, като опишете: какво представлява услугата и как работи, какъв е нейният размер/мащаб, характеристики, особености, функционалност и т.н. по всяка подзаглавие от вашия списък с помощта на водещите описания и въпроси. Пишете ясно, сякаш става дума за набор от инструкции, така че другите да могат да си представят услугата само като прочетат документа. Бъдете точни и се опитайте да избегнете да правите неверни предположения. Използвайте пазарни проучвания за услугите на конкурентите, за да си помогнете да измислите желани и необходими функции, характеристики, функционалност и т.н., както и да определите уникалността и стойността на предлаганата от вас услуга. Съществува ли празнина, която вашата услуга запълва?

Стъпка 3

Накрая преработете документа, така че да е ясен, с привлекателна форма, да съдържа цялата необходима информация и да е лесен за използване. Представете си, че някой друг ще създаде вашата услуга въз основа на този документ. Достатъчно ясен и подробен ли е той, за да го следва? Проверете дали нищо не липсва.

Съвети за използване на този инструмент

Помислете за използване на споразумения за неразкриване на информация (NDA), ако споделяте този документ с други лица, тъй като той ще съдържа поверителна информация.

 

Препратки:

Други инструменти от тази фаза

Матрица за оценка на качеството на прототипите за окончателен подбор.

Evaluation matrix.png

Тестване на ползваемостта на прототип.

Usability testing.png

Получаване и анализиране на обратна връзка от клиентите за точките на контакт.

Touchpoint analysis.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Пилотно тестване на окончателния прототип преди финализирането му

Piloting concept.png

Създаване на предложение за стойност.

Value proposition canvas.png
bottom of page