top of page

Palvelumuotoilumalli

Viimeistely

Esittely – Mikä tämä vaihe on? 

 

CREATE-mallin viimeisessä vaiheessa (Exiting eli viimeistely) palvelu viimeistellään tuotavaksi markkinoille asiakkaiden käyttöön. Tämä tarkoittaa palvelun kaikkien ominaisuuksien, vastuiden, toimituksen (kuka palvelua toimittaa, milloin ja miten), materiaalien, laitteiden, resurssien ja seurantatoimien tarkkaa ja yksityiskohtaista suunnittelua. Prosessin tueksi laaditaan toteutussuunnitelma. Tuotteen valmistelu markkinoille voi sisältää myös palveluun liittyvää sisäistä koulutusta yrityksessä tai organisaatiossa. 

Palvelun kehittäminen ei kuitenkaan pääty viimeistelyvaiheeseen. Tässä vaiheessa on suunniteltava myös palvelun esittely- ja seurantatoimet, kuten valmiudet tehdä palveluun muutoksia tarvittaessa. Palvelun taloudellisena käyttöaikana on kerättävä säännöllisesti sitä koskevaa palautetta tulevia parannuksia, päivityksiä ja versioita silmälläpitäen sekä elinkaaren kulloisenkin vaiheen tarkistamiseksi. Viimeistelyvaihetta voidaan siis tavallaan pitää myös alkuna, koska siitä palvelun polku markkinoilla vasta alkaa.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Viimeistely tarkoittaa sitä, että palvelu valmistellaan käyttöönottoa ja käytönaikaisia seurantatoimia varten. Kyseessä ei ole enää palvelumallin kuvaus vaan todellinen palvelu, jota toimitetaan asiakkaille reaaliaikaisesti ja jonka on vastattava asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Niinpä virheisiin ei ole juuri varaa. Erityisesti alemman tulotason toimialoilla, kuten juuri kulttuurialalla ja luovilla aloilla, joilla palvelu on tuote tai tärkeä osa sitä, viimeiset vaiheet on tärkeää suunnitella erityisen huolellisesti. Viimeistelyn ja seurantatoimien huolellinen suunnittelu voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kykyä reagoida tuleviin muutoksiin sekä säästää rahaa ja aikaa, jolloin aikaa jää enemmän muuhun toimintaan ja tuotekehitykseen. Tässä vaiheessa palvelun seurannan sekä parannus- ja kehittämistyön on oltava jatkuvaa ja osa päivittäistä toimintaa, sillä yritys tai organisaatio vastaa palvelustaan asiakkaaseen nähden.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Viimeistelyvaiheessa palvelu viimeistellään siten, että se toimii luotettavasti eri tilanteissa ja erilaisten asiakkaiden käytössä. Samalla tavoin kuin kokoonpanolinjalta lähtevässä uudessa autossa täytyy olla samankokoiset ovet, tasainen maalipinta ja kaikki osat testattuina ja käyttövalmiina, myös palvelun kaikkien yksityiskohtien on oltava huolellisesti viimeisteltyjä. Viimeistelytöiden suunnittelussa voidaan käyttää apuna esimerkiksi toteutussuunnitelmaa. Palautekartta puolestaan auttaa keräämään viimeistellyn tuotteen käyttäjiltä tietoa yrityksen hyödynnettäväksi.

Palautekartta puolestaan auttaa keräämään viimeistellyn tuotteen käyttäjiltä tietoa yrityksen hyödynnettäväksi.

Tämän vaiheen lopputulokset

Palvelun toteutussuunnitelma, palvelun markkinointia ja esittelyä tukeva visio sekä lanseerauksen jälkeiset seurantatoimet on laadittu.

Vaiheen työkalut

Valmiin palvelun tavoitteen ja vision määrittely

Vision Statement.png

Kerätyn asiakaspalautteen visualisointi seurantaa varten.

Feedback map.png

Palvelun kontaktipisteiden jatkuva seuranta.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page