top of page

Service Design model

Exit – Avslut

Inledning - Vad innebär denna fas? 

 

I den sista fasen av CREATE-modellen görs tjänsten klar  att lanseras på marknaden och för kunderna att använda. Detta innebär en noggrann och detaljerad planering av alla aspekter, ansvarsområden, leverans (vem som levererar den, när och hur), material, utrustning, resurser och uppföljning. Denna process stöds av en färdplan för genomförandet. Att förbereda produkten för marknaden kan också omfatta utbildning inom organisationer. 

Exit-fasen är inte slutet på utvecklingsarbetet, även om tjänsten är klar. I detta skede bör man också ta hänsyn till och planera både presentationen av tjänsten och uppföljningen, t.ex. att se till att det finns beredskap för att ändra tjänsten vid behov. Så länge tjänsten finns behöver man regelbundet samla in återkoppling för att kunna göra förbättringar, uppdateringar eller nya variationer. Därför kan avslutningen också ses som en början, eftersom tjänsten i detta skede börjar sin resa ute på marknaden.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Att avsluta innebär att göra en tjänst redo för genomförande och uppföljning under dess användning. Det är inte längre en plan eller skiss, utan en verklig tjänst som tillämpas och levereras till kunderna i verkliga situationer och som behöver uppfylla kundernas behov och förväntningar, vilket ger lite utrymme för misstag. Särskilt inom sektorer med lägre inkomster, som den kulturella och kreativa sektorn, där tjänsten ofta är själva produkten eller en viktig del av den, är noggrann planering av de sista stegen betydelsefullt. En noggrann planering av avslutande och uppföljande aktiviteter kan leda till högre kundnöjdhet, bättre förmåga att reagera på framtida förändringar, och minska på kostnader och tidsåtgång, vilket ger mer tid för annan verksamhet och produktskapande. I denna fas bör uppföljning, förbättring och utveckling av tjänsterna ske kontinuerligt och vara en del av den dagliga verksamheten.

Fallstudie

I denna avslutningsfas färdigställs tjänsten på ett sådant sätt att du kan lita på att den kan användas i olika sammanhang och med olika kunder. På samma sätt som en bil lämnar utvecklingskedjan med alla dörrar i samma storlek, målad, allt testat och klar för användning, måste en tjänst noggrant slutföras in i minsta detalj. Till exempel kan en färdplan för genomförandet användas för att planera det slutliga arbetet. En feedback-karta hjälper i sin tur till att samla in information  från användarna om den färdiga produkten, som sedan kan användas till företagets fördel.

Slutresultat av denna fas

En färdplan för genomförandet av tjänsten, en vision för att underlätta marknadsföring och presentation av tjänsten, samt en plan för uppföljning efter lanseringen av tjänsten, har skapats.

Verktyg för fasen

Anger mål och vision för den tjänst som utvecklats

Vision Statement.png

Visualisera insamlad feedback för uppföljning.

Feedback map.png

Utvärdering och uppföljning av kontaktytor – touchpoints – mellan kund och tjänsteleverantör.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page