top of page

Rejäl undersökning

Interviews.png

Empati-intervju

Duration.png

60-90 minuter

Learning material4.png
  • Papper, pennor, bildmaterial

  • Allt material som behövs för den specifika undersökningen i fråga.

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Intervjuer är ett sätt att tränga djupare in i en fråga och få en bättre förståelse och insikt om det identifierade problemet. Till sin utformningen är intervjuerna vanligtvis empatiska och innehåller många öppna frågor som ger utrymme för de intervjuade att med egna ord berätta om saken, och vad som är viktigt för dem. För organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn är intervjuer ett sätt att skapa en bättre kontakt med kunder och intressenter och lära sig mer om deras inställning, behov, känslomässiga och undermedvetna aspekter, reaktioner, kroppsspråk, uppfattning om det undersökta ämnet och beteende i situationer och miljöer. För att få fram information är det viktigt att intervjuaren lyssnar aktivt och skapar en trovärdig situation för den intervjuade. Interna intervjuer är å andra sidan användbara för att upptäcka eventuella svaga punkter och möjligheter i samband meddet undersökta frågeställningen, personalens perspektiv och skillnader mellan de externa och interna parternas perspektiv.

Hur använda verktyget i praktiken?

 

Samma steg gäller oboeroende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Börja med att förbereda frågorna. Du kan börja intervjuerna med att först ställa några mer allmänna frågor så att deltagarna känner sig bekväma, och sedan fortsätta med mer specifika frågor som syftar till att få fram en djupgående inblick i det problem som identifierats. Förutom frågorna kan du förbereda bilder, storyboards, moodboards, videor, ställa ut föremål, objekt etc. både som en del av forskningsämnet och som inspiration.

2

Bjud in intervjupersonerna. Deras antal beror på behovet, ämnet och hur du kommer att genomföra intervjun. Vanligt är att intervjua 5–20 personer. Om du ensam genomför intervjuerna kan 5–8 vara tillräckligt.

3

Genomför intervjuerna, och kom ihåg att skapa en trygg känsla och lyssna aktivt. Vid behov hänvisar du till det visuella material som du har förberett.

4

Skriv ner svaren på papper. Om det är möjligt, och om deltagarna samtycker, spela in intervjuerna.

Andra verktyg i denna fas

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

Att få information om användarnas upplevelser genom observation.

Observation.png
bottom of page