top of page

Rejäl undersökning

Observation.png

Observation

Duration.png

4 timmar – 1 dag

Learning material4.png
  • Bärbar dator

  • Kamera

  • Röstinspelare

  • Videokamera

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Observation används för att få information om hur användarna interagerar, för att bättre förstå hur det man önskar undersöka närmare fungerar. Den avslöjar hur människor beter sig i en given situation: vad de gör och säger, hur de reagerar, hur deras kroppsspråk ser ut, vilka ansiktsuttryck eller gester de har och vad de inte gör. Med hjälp av observation får man syn på frågor kring användbarhet, vilken användarupplevelsen är, vad som är funktionellt, nödvändigt, önskat och icke-funktionellt , och ur vems perspektiv.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Definiera syftet med din observation. Svara på följande frågor: Vad ska du undersöka? Varför gör du din undersökning? Vad kommer du att göra med resultaten? Hur många deltagare behöver du för att uppnå dina mål?

2

Identifiera de deltagare som ska observeras. Tänk inte bara på vilken typ av deltagare utan också på när och var du ska genomföra observationen. Observationen kan göras i en verklig eller arrangerad situation.

3

Välj din observationsmetod. Detta är nära kopplat till målen för observationen. De mest sannolika reaktionerna uppstår i verkliga situationer, dvs. när man observerar i konkreta fall.

4

Skriv anteckningar. Fokusera på vad deltagarna gör och inte gör, vad säger de och hur reagerar de, kroppsspråk och gester. Skriv ner lite data också - hur många gånger en handling upprepas, hur lång tid det tar, vilka steg som täcks osv. Samtidigt är det viktigt att minimera den eventuella observatörseffekten. Försök att hitta balansen - var så nära deltagarna som möjligt men påverka dem så lite som möjligt.

5

Gör en sammanfattning av dina observationer och dina viktigaste resultat.

Tips och råd

  • Observation kan användas direkt på en viss tjänst eller produkt, om man vet att är en specifik tjänst eller produkt man vill undersöka.

  • Resultaten kan analyseras visuellt med hjälp av klisterlappar, genom att gruppera dem under identifierade teman. Detta hjälper till att visualisera informationen och snabbt få en överblick över den.

Other tools of this phase

6 frågor för att få en helhetsbild

6 questions.png

En visuell karta av hur tjänsten fungerar, för undersökning och analys

Preliminary service blueprint.png

En karta för att få insikt i kundernas känslomässiga och kognitiva uppfattningar.

Empathy map.png

Intervjuer med bilder för att stimulera till mer spontana svar.

Image interview.png

En dokumentationsmetod för personers egna observationer och reflektioner.

Probing.png

En kartläggning av alla intressenter, deras betydelse och relationer.

Stakeholder map.png

En intervju som ger bättre förståelse och insikt om ett identifierat problem.

Interviews.png
bottom of page