top of page

Testning

Evaluation matrix.png

Utvärderingsmatris

Duration.png

45 minuter

Learning material4.png
  • Ett stort pappersark, minst A3, eller en whiteboard eller ett blädderblock.

  • Papper, pennor eller markeringspennor i olika färger.

  • Klisterlappar

  • Undersökningsresultat från tidigare faser och specifikationer för tjänsten

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Utvärderingsmatrisen är ett verktyg för utvärdering av prototyper och för att kunna fatta beslut utifrån testresultat. Det är en tabell över de prototyper man vill utvärdera och de utvärderingskriterier som är viktiga för tjänsten, t.ex. användarorientering, användbarhet, förväntade kostnader, prototypens genomförbarhet och lönsamhet. Den hjälper en att kunna se vilken av prototyperna som har flest nödvändiga kriterier. Matrisen gör det också möjligt att lätt jämföra olika prototypers kvalitet och lämplighet, och att se vilka delar som fortfarande kräver förbättring innan tjänsten anses vara klar.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör den i par eller grupper.

1

Ta ett stort pappersark, en whiteboard eller ett blädderblock och skriv upp namnet på ditt projekt, eller namnet på den tjänst du håller på att utveckla. Rita två axlar och en matris på pappret eller blädderblocket.

2

Lägg till prototyperna eller versionerna på den ena axeln, t.ex. den vertikala, och namnge och numrera dem, var och en i en egen kolumn.

3

Definiera de kriterier för tjänsten som är viktiga och lägg till dessa på den andra axeln, var och en på en egen rad. Dessa får du från tidigare undersökningsdata och tjänstespecifikationer. Kriterierna bör vara desamma som testkriterierna, men nya kan läggas till om relevanta frågor dyker upp under testningens gång. Du kan också lägga till en poäng (ex på skalan 1 – 5) för varje kriterium, beroende på hur viktigt det är.

4

Ta testdata för varje prototyp och börja lägga till dem i matrisen, varje kriteriedata på respektive rad och under respektive prototyp. Du kan skriva dessa uppgifter på papper/whiteboard eller på klisterlappar.

5

När du är klar tittar du på matrisen och ser vilken typ som uppfyller flest och de viktigaste kriterier (poängsättning kan vara till hjälp). Du kan också markera viktiga element med olika färgmarkeringar. Se också till att uppmärksamma alla element som är svaga eller fortfarande saknas. Du kan använda en annan färg för dessa.

6

Gör det slutliga prototypvalet utifrån din matris, dvs. vilken prototyp verkar mest lämpad för tjänsten. Du kan också kombinera delar av andra prototyper med den valda prototypen, eller skapa en ny prototyp med de bästa egenskaperna från alla prototyper.

Tips och råd

  • Det finns kanske inte alltid tillräckligt många olika prototypversioner för samma tjänst.

  • Verktyget kan också användas för att välja ut koncept och idéer, eller för att bestämma forsknings- och utvärderingsfrågor.

Other tools of this phase

En detaljerad, specifik och skriftlig översikt över tjänsten.

Specifications.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page