top of page

Testning

Piloting concept.png

Pilotering

Duration.png

Det beror på tjänsten. Ofta mellan 15–30 minuter per person.

Learning material4.png
  • Papper, anteckningsböcker eller dator för anteckningar

  • Anordningar för ljud- och videoinspelning

  • Pennor

  • Prototyper för testpiloter

  • Eventuella handouts och broschyrer

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Pilotering är den sista testningen av en tjänst innan den färdigställs för marknaden, och ger en objektiva synpunkter och erfarenheter från potentiella kunder. Det kan jämföras med en generalrepetition, men vid pilotering bör testarna inte ha någon koppling ännu till tjänsten. Det ger ett objektivt och fräscht användarperspektiv, och gör det möjligt att upptäcka eventuella för- och nackdelar med tjänsten, så att man sen kan anpassa tjänsten till kundernas verkliga behov.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du gör detta i par eller i grupp.

1

Planera piloteringen och förbered logistiken för det. Vad ska testas? Med vem? Hur många testpersoner behövs? När, var och hur ska tester göras? Vilket material behövs för att genomföra testet? Välj testpersoner som inte har varit inblandade i utvecklingen av tjänsten. Helst bör de vara potentiella slutanvändare av tjänsten. Antalet testpersoner kan vara 10–20, så att man upptäcker brister i tjänsten och vad som fungerar. Ibland kan det räcka med färre.

2

Bestäm vilken typ av information du behöver från piloteringen och hur du får den. Skapa frågorna utifrån detta. Frågorna kan vara så öppna som möjligt, nästan som i en konversation, där testpersonerna får prata. Du kan också ha några mer specifika frågor för specifika element. Dessutom kan du välja ut egna områden som du vill observera under själva piloteringen.

3

Planera hur du ska övervaka testpersonerna och samla in data. Till en början är det oftast bra att låta testarna använda tjänsten fritt, varefter du kan be dem utföra specifika uppgifter och samtidigt ställa frågor till dem.

4

Samla in och analysera data från piloteringarna. Gör en lista över alla punkter med förbättringar, önskemål, potentiella risker och styrkor i den slutliga prototypen samt eventuella oväntade problem. Utifrån uppgifterna besluter du dig för att gå vidare med färdigställandet av tjänsten,  eller att återgå till en tidigare fas och göra ändringar. Den här fasen kan också ge intressanta uppgifter för framtida marknadsföring och specificering av målgrupper. När du fattar beslut är det bra att komma ihåg vad som är din organisations och ditt yrkesverksamma jags identitet, och om dessa beslut är i linje med din verksamhet och planerade utveckling.

Other tools of this phase

En detaljerad, specifik och skriftlig översikt över tjänsten.

Specifications.png

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page