top of page

Testning

Specifications.png

Tjänstespecifikation

Duration.png

45 minuter

Learning material4.png
 • Papper eller ordbehandlingsprogram för datorer

 • Pennor (om papper)

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Tjänstespecifikationer är skriftliga riktlinjer som beskriver hur en tjänst ska fungera, med detaljerade uppgifter om varje steg och aspekt, avsedd tjänsteupplevelse och tjänstens användbarhet, samt de krav som ställs på tjänsten. Den kan också förklara den idé som ligger bakom. En ny kan skapas efter varje utvärdering och utvecklingsfas, för att undvika förvirring kring vilken version som ska följas. I testfasen kan den hjälpa testpersonerna att bättre förstå tjänsten, så att de kan föreslå förbättringar.

Hur använda verktyget?

Samma steg gäller oberoende om du arbetar enskilt, i par eller i grupp.

1

Förbered ett dokument för att skriva ner specifikationer för din tjänst. Lägg till namnet på din tjänst som rubrik och datum för dokumentet. Lägg sedan till underrubriker från listan nedan, det utgör strukturen för tjänstespecifikationen, men ta inte med de vägledande beskrivningarna och frågorna.

 

 • Tjänsteöversikt

En kortfattad beskrivning av vad tjänsten är.

 • Vem är kunden?

Ange och beskriv tjänstens målgrupp(er).

 • Vilket problem hos kunden ska tjänsten lösa? Vad är behovet?

Beskriv vad kundens problem eller behov är som tjänsten avser att besvara och lösa. Detta svarar på frågan varför du skapar tjänsten och vad det avsedda resultatet för kunden är.

 • Tjänstens huvudsakliga mål

Ange målen klart och tydligt. Huvudmålet ur kundens perspektiv är att lösa deras problem, men det finns andra typer av konkreta mål som bör vara mätbara. Målen kan omfatta tidsramar, inkomster, vinst, mänskliga och andra resurser, siffror för marknadsföringsräckvidd osv.

 • Hur fungerar tjänsten?

Detta omfattar en detaljerad beskrivning av struktur, operativa krav, funktion och egenskaper, prestanda, icke-funktionella detaljer om tjänsten, platser och allt annat relevant material. Den omfattar en tjänstekarta med kundupplevelser och varje kontaktyta (touchpoint) beskriven i detalj. Vanligtvis används också bilder och infografik för att beskriva funktionerna hos och förhållandena mellan olika delar av tjänsten. Detta inkluderar även underhåll.

 • Vilka är kraven för att använda tjänsten?

Vad krävs av kunderna för att använda tjänsten, till exempel utrustning, en smartphone, åldersgräns, och hur mycket kommer målgruppen att vilja och kunna betala för tjänsten?

 • Den planerade kundtjänsten

Var och hur säljer du din tjänst? I vilka länder? På nätet? Vilka valutor accepterar ni och hur kan ni ta emot betalningar? Vilka standarder och bestämmelser måste ni följa? Vilka kommersiella krav och samarbetspartners finns det?

 • Intressenter

 • Vilka är intressenterna och vilken är deras roll i tjänsten?

 • Vilken tidsplan ska följas?

Hur mycket tid kommer du att ägna åt produktionen av tjänsten? Sätt upp en tidslinje för att hjälpa dig själv att avgöra vad som är genomförbart.

 • Kostnaden för tjänsten?

Hur mycket pengar kommer du att avsätta för att producera tjänsten? Gör en budget för att hjälpa dig själv att avgöra vad som är genomförbart.

 • Frågor

Med en strukturerad mall kan man bearbeta dokumentet och snabbt hitta relevant information. Du kan också förbereda mallen i tabellformat med utrymme för svaren.

2

Börja skriva en översikt över tjänsten på mallen och beskriv: vad tjänsten är och hur den fungerar, hur stor och omfattande den är, vilka funktioner, egenskaper och funktioner den har osv. under varje underrubrik på listan med hjälp av de vägledande beskrivningarna och frågorna. Skriv tydligt som om det vore en instruktion, så att andra kan föreställa sig tjänsten bara genom att läsa dokumentet. Var exakt och försök att undvika felaktiga antaganden. Använd marknadsundersökningar om konkurrenters tjänster för att hjälpa dig själv att komma fram till önskvärda och nödvändiga funktioner, egenskaper, funktionalitet osv. och för att definiera det unika och värdefulla i den tjänst du erbjuder. Finns det en lucka som din tjänst fyller?

3

Slutligen reviderar du dokumentet så att det är tydligt, attraktivt till formen, innehåller all nödvändig information och är lätt att använda. Föreställ dig att någon annan ska skapa din tjänst utifrån detta dokument. Är det tillräckligt tydligt och detaljerat för att man ska kunna följa det? Kontrollera att ingenting saknas.

Tips och råd

Överväg att använda avtal om tystnadsplikt (sekretessavtal) om du delar det här dokumentet med andra, eftersom det kommer att innehålla konfidentiell information.

Referenser:

Other tools of this phase

En matris för att utvärdera kvaliteten på prototyperna inför det slutliga urvalet.

Evaluation matrix.png

Testning av prototypers och tjänsters användbarhet.

Usability testing.png

Insamling och analys av kundfeedback vid kontaktytor – touchpoints

Touchpoint analysis.png

Utvärdering av prototyper med intressenter

Evaluation workshop.png

Testning av den slutliga prototypen innan den färdigställs.

Piloting concept.png

Skapa ett värdeerbjudande – unikt för din tjänst

Value proposition canvas.png
bottom of page