top of page

Разучаване  

Probing.png

Сондиране

Duration.png

1 ден

Learning material4.png

Физически или виртуален пакет, който може да включва:

  • инструкции

  • тетрадка/дневник

  • фотоапарат за еднократна употреба/видеокамера или диктофон

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Сондирането е инструмент, който се фокусира върху самодокументирането и рефлексията. Той насърчава участниците да самодокументират ежедневието и преживяванията си, като си водят бележки и правят снимки. Това осигурява безпристрастна представа за тяхната гледна точка и опит по изследвания въпрос, тъй като е събрана от самите участници в контекст без изследовател. Данните разкриват точки на развитие, нужди и други значими въпроси по темата.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Въз основа на вашия проблем и целта на сондирането определете хората, които да включите в сондирането. Те трябва да са свързани с проблема, така че техният опит да ви помогне да придобиете представа за изследвания въпрос. Те могат да бъдат клиенти, потенциални клиенти, други заинтересовани страни или хора от вашата организация.

Стъпка 2

На следващо място определете метода за самодокументиране, който ще се използва при сондирането. Това могат да бъдат например дневници, гласови/видеозаписи и/или снимки. Напишете инструкциите към участниците, като вземете предвид избраните методи, както и времето за използване.

Стъпка 3

Участниците започват самостоятелно своето пътуване за самодокументиране и го извършват в рамките на определеното време. Те документират всички преживявания и моменти, свързани с изследвания проблем, като част от тяхното ежедневие. Например, ако използват интернет на телефона си, те могат да напишат дневник за това кога и как го използват или ако посещават болница, могат да направят видеозапис и снимка на пътуването си и на всички съществени части от това посещение. Не трябва да се свързвате с участниците по време на процеса на сондиране.

Стъпка 4

След края на самодокументирането участниците ви предоставят своите дневници/записи. Анализирайте документираната от тях информация. Обърнете внимание на техните преживявания и нужди и се опитайте да видите изследвания проблем от тяхната гледна точка.

Съвети за използване на този инструмент

  • Уверете се, че инструкциите ви са ясни и участниците са наясно какво трябва да документират. Подготовката е от ключово значение за успешното сондиране.

Други инструменти от тази фаза

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

Interview to get a better understanding and insight of an identified problem.

Interviews.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page