top of page

Tutkimus

Interviews.png

Empatiahaastattelu

Duration.png

60-90 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia, kyniä, visuaalista materiaalia

  • Muuta tutkimukseen tarvittavaa materiaalia

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Haastattelujen avulla voidaan mennä syvälle tutkittavaan asiaan. Tämä auttaa muodostamaan siitä paremman käsityksen. Muotoilun lähestymistapa haastatteluissa on normaalisti empaattinen, mikä tarkoittaa, että haastatteluissa käytetään runsaasti avoimia kysymyksiä, jolloin haastateltavalle jää tilaa puhua käsiteltävästä aiheesta ja hänelle tärkeistä asioista omin sanoin. Kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioille haastattelut ovat myös keino luoda parempi yhteys asiakkaisiin ja sidosryhmiin, sekä oppia heidän ajattelutavastaan, tarpeistaan, tunteistaan, reaktioistaan, kehonkielestään, alitajunnastaan kumpuavista elementeistä, ja käsityksestään tutkittavasta aiheesta sekä käyttäytymisestään eri tilanteissa ja ympäristöissä. Tiedon saamiseksi on tärkeää, että haastattelija kuuntelee haastateltavaa aktiivisesti ja luo haastattelulle turvallisen ilmapiirin.

Organisaation sisäiset haastattelut ovat puolestaan hyödyllisiä tutkimusaiheeseen liittyvien heikkojen kohtien ja mahdollisuuksien, henkilöstön näkökulman sekä ulkoisten ja sisäisten tahojen näkemyserojen havaitsemiseksi.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Aloita valmistamalla haastattelukysymykset. Ensimmäisten kysymysten tulisi olla yleisiä kysymyksiä, joiden avulla haastateltavat saadaan tuntemaan olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. Tämän jälkeen jatketaan kysymyksillä, joilla pyritään saamaan syvällinen käsitys tutkittavasta asiasta. Varaa kysymysten lisäksi muuta haastatteluissa käytettävää materiaalia kuten kuvia, esityksiä, tunnelmatauluja, videoita, näyttelyitä esineistä, esineitä, tavaroita, asioita näytettäväksi tietokoneelta, jne. tukemaan haastattelun tiedonsaantia ja inspiroimaan.

2

Lähetä haastattelukutsut. Haastateltavien lukumäärä riippuu aiheesta, tavoitteesta ja haastattelun suorittamistavasta. Yleensä haastateltavia on empatiahaastatteluissa 5-20 henkilöä.

3

Tee haastattelut ja muista luoda turvallisuuden tunne haastateltaville ja kuunnella heitä aktiivisesti. Katso tarvittaessa valmistamaasi kuvamateriaalia.

4

Kirjoita vastaukset ylös. Nauhoita haastattelut, jotta voit käydä materiaalin läpi uudelleen ja tarkastaa asioita, mikäli haastateltavat antavat suostumuksensa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Lähde:

Great Questions Lead to Great Design – A Guide to the Design Thinking Process by Designers:

https://www.toptal.com/designers/product-design/design-thinking-great-questions

Vaiheen muut työkalut

6 kysymystä kattavan kuvan luomiseksi asiasta

6 questions.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Haastattelu kuvia käyttäen välittämien vastausten saamiseksi

Image interview.png

Itsedokumentointi- ja pohdintamenetelmä päiväkirjamuodossa

Probing.png

Sidosryhmien visualisointi sisältäen niiden merkitykset ja toistensa väliset suhteet

Stakeholder map.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page