top of page

Tutkimus

Image interview.png

Kuvahaastattelu

Duration.png

60 minuuttia

Learning material4.png
  • Paperia

  • Kyniä

  • Kuvia (kuvia, sarjakuvia tai piirroksia aiheesta riippuen)

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Kuvahaastattelu on epäsuora haastattelumenetelmä, jossa yhdistyvät kuvat ja perinteinen haastattelu. Se pyrkii osallistamaan asiakkaita ja tuottamaan aidompia vastauksia kuin perinteiset haastattelut. Menetelmä antaa tietoa asiakkaiden tarpeista, odotuksista, kokemuksista, asenteista, toiveista, tunteista ja motiiveista ratkaistavaa ongelmaa koskien. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä asiakkaista, saada tarkkoja ja puolueettomia vastauksia sekä paljastaa asioiden taustalla olevia ajatuksia, mielleyhtymiä ja vivahteita, joita perinteisillä haastatteluilla on vaikeampi saada.  Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen luominen on tärkeää kuvahaastattelussa.

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Valmista ensin kysymykset. Haastattelukysymysten ei tule olla tarkkoja ja lomakepohjaisia, vaan kysymysten tulisi rakentua samojen teemojen ympärille, joista keskustellaan vapaasti. Tämä ohjaa sinua läpi haastatteluprosessin ja auttaa haastattelujen tulosten vertailussa. Haastattelu on hyvä aloittaa muutamalla yleistason kysymyksellä, joiden tarkoitus on saada haastateltavat tuntemaan olonsa mukavammaksi. Seuraavien kysymysten tulisi olla tarkempia ja niiden tulisi tuottaa syvää tietoa tutkittavasta aiheesta.

2

Valmista kuvat haastattelua varten. Ne voivat olla esimerkiksi valokuvia, sarjakuvia tai piirustuksia. Kuvien määrä ja tyyppi riippuu tutkittavasta tapauksesta. Usein käytetään pienempää määrää kuvia, esimerkiksi viittä kuvaa. Mitä ilmaisurikkaampia kuvat ovat, sitä vilpittömämpiä tuntemuksia ja vastauksia ne todennäköisesti herättävät.

Kuvahaastatteluissa voidaan pyytää haastateltavia etsimään ja valitsemaan itse vapaasti ratkaistavaa ongelmaa kuvaavia kuvia tai lähettämään kuvia tai piirustuksia, jotka liittyvät aiheen käyttökokemukseen. Heitä voidaan myös pyytää valitsemaan kuvia tietystä kuvajoukosta, joiden pohjalta haastattelut suoritetaan.

3

Valitse haastateltavat. Voit haastatella asiakkaitasi, sidosryhmiäsi tai organisaatiosi työntekijöitä. Yleensä haastateltavia on 5-20 henkilöä.

4

Avaa haastattelu yleisellä kysymyksellä jään murtamiseksi. Siirry tämän jälkeen täsmällisempiin kysymyksiin kuvien avulla. Pyydä osallistujia kommentoimaan kuvia osana haastattelua.

5

Muista kirjoittaa haastattelujen vastaukset muistiin. Kirjaa ylös kaikki kanssasi jaettu tieto ja kommentit, vaikka ne tuntuisivatkin sillä hetkellä merkityksettömiltä tai epäolennaisilta, sillä myöhemmin juuri näistä voi löytyä tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Kuvahaastattelua voidaan myös käyttää, kun tutkimuksen kohteena ovat jo valitut palvelut ja tuotteet.

  • Mikäli haastateltavat antavat suostumuksensa, on suositeltavaa tallentaa haastattelut (video- tai ääninauhoitus). Näin voit kuunnella haastatteluja myöhemmin niin monta kertaa kuin tarvitsee ja löytää niistä uusia yksityiskohtia tai vivahteita, jotka muistiinpanoja tehdessä jäivät huomaamatta.

Vaiheen muut työkalut

6 kysymystä kattavan kuvan luomiseksi asiasta

6 questions.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

Visuaalinen kartta asiakkaan ajatuksista ja reaktioista ratkaistavasta ongelmasta

Empathy map.png

Haastattelut syvemmän käsityksen luomiseksi tutkittavasta asiasta.

Interviews.png

Itsedokumentointi- ja pohdintamenetelmä päiväkirjamuodossa

Probing.png

Sidosryhmien visualisointi sisältäen niiden merkitykset ja toistensa väliset suhteet

Stakeholder map.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page