top of page

Odkrywanie pomysłów

Co-creation workshop.png

Warsztaty współtworzenia

Duration.png

1-3 godziny, w zależności od przypadku

Learning material4.png
  • Materiały do prezentacji

  • Markery i pisaki w różnych kolorach

  • Tablice

  • Karteczki samoprzylepne

  • Inne materiały związane z daną sprawą, jak np. konspekty itp.

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Warsztaty współtworzenia angażują klientów i innych interesariuszy we wspólne generowanie pomysłów na usługę. Uczestnicy spotykają się na warsztatach z ekspertami i programistami, aby przedstawić i wymienić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na temat danego problemu. W trakcie procesu uczestnicy wpływają na siebie nawzajem, pracując nad możliwymi rezultatami danego problemu. Pomysły stają się bardziej holistyczne, gdy są generowane wspólnie. Zaangażowanie użytkowników i klientów w generowanie pomysłów zwiększa orientację na użytkownika w opracowanych usługach. Warsztaty współtworzenia dają klientom i użytkownikom możliwość wpływania na rozwiązania, które są dla nich opracowywane.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. W realizacji pomagają klienci zewnętrzni i interesariusze zaproszeni do współtworzenia.

1

Zaplanuj warsztat współtworzenia wychodząc od celu, który wynika ze zidentyfikowanego problemu oraz tego, co i kto jest potrzebny do jego rozwiązania. Zidentyfikuj i zaproś odpowiednich interesariuszy i klientów, zorganizuj salę, materiały i materiały pomocnicze na warsztat.

2

Rozpocznij warsztat od przedstawienia celu i przeprowadź kilka działań przełamujących lody, aby stworzyć otwartą i pozytywną atmosferę do współtworzenia.

3

Poproś uczestników o wykorzystanie do współtworzenia wybranych metod pomysłowych, takich jak burza mózgów, szkicowanie, SCAMPER czy brainwriting. Zrób notatki ze wszystkich danych i wyników wydarzenia. Możesz zaangażować uczestników w robienie notatek, np. prosząc ich o pisanie narzędzi ideotwórczych na materiałach takich jak karteczki samoprzylepne czy mapa myśli.

4

Na koniec warsztatu przedstaw wyniki i przedyskutuj je wspólnie, aby uzyskać dalsze pomysły. Warsztat może również zawierać prezentacje wyników z wcześniejszych etapów.

5

Przekaż wyniki do kolejnej fazy tworzenia alternatywnych koncepcji i prototypów, w której zostaną wybrane pomysły. Możesz również głosować i wybierać pomysły podczas warsztatów współtworzenia.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Możesz również zaangażować uczestników warsztatów współtworzenia na późniejszych etapach procesu innowacji usługowej.

  • Oprócz usług, warsztaty współtworzenia mogą być wykorzystywane do wielu celów, takich jak na przykład wybór lokalu dla sklepu czy muzeum.

Inne narzędzia tej fazy

Aktywny i wyjaśniający sposób generowania pomysłów

Bodystorming.png

Tablica inspiracji dla wymyślenia rozwiązania

Inspiration board.png

Narzędzie do grupowego wymyślania pomysłów

Brainstorming.png

Fikcyjny opis potencjalnego klienta

Persona.png

Szukanie analogicznych pomysłów

Analogies.png

Matryca pomysłów w obszarze elementów usługi

Morphological analysis.png

To co musi, powinna, mogłaby i nie może mieć usługa

must-have.png

Prośba do grupy o ekspertyzę

Crowdsourcing.png

Mapa istniejących rozwiązań zidentyfikowanego problemu

Competition map.png

Wizualna mapa dochodzenia do pomysłów

Mind map.png

Ciche wypracowywanie pomysłów i czerpanie inspiracji od innych

Brainwriting.png
bottom of page