top of page

Търсене на идеи

Bodystorming.png

Бодисторминг

Duration.png

15- 60 минути

Learning material4.png
  • Реквизит и местоположение, свързани с казуса

  • Хартия и химикал или телефон за водене на бележки.

  • Фотоапарат или мобилен телефон за правене на снимки биха били от полза.

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Бодисторминг е основан на дейности начин за проучване на дадена услуга, като се преминава през нея, за да се открият пропуски и да се генерират идеи. Той разкрива автоматичното поведение, реакциите, предположенията, нуждата от идеи и генерирането на идеи чрез съпричастност.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Подгответе сесията за бодисторминг около идентифицирания проблем, като обмислите обстановката, реквизита, всички практически въпроси и начина на събиране на идеи и информация.

Стъпка 2

Поканете хора, имащи отношение към проблема, да участват в сесията за бодисторминг. Те могат да бъдат например клиенти, служители на организацията или заинтересовани страни.

Стъпка 3

Започнете сесията за бодисторминг като представите нейната цел, но не разказвайте много за услугата. Сесията може да бъде организирана на реално място или в симулиран семинар.

Стъпка 4

Оставете участниците да преминат през услугата и наблюдавайте как действат, взаимодействат и реагират и какво казват. Запишете тези наблюдения и ги използвайте за нови идеи.

Стъпка 5

Вземете бележките и идеите от първата сесия и ги превърнете в прототипи с ниска степен на достоверност. Това трябва да са груби и евтини прототипи от хартия и картон.

Бодистормингът може да бъде продължен със следните стъпки:

Стъпка 6

Организирайте сесия за ролева игра, за да изпробвате разработените идеи и да създадете допълнителни идеи. Участниците могат да бъдат същите от първата сесия или нови. Записвайте си как участниците реагират, действат и взаимодействат, какво казват, какво изглежда работещо и какво не, както и желанията и нуждите. Използвайте бележките, за да генерирате нови идеи.

Стъпка 7

Разгледайте резултатите от първата сесия за бодисторминг и ролевата игра и ги отразете върху идентифицирания проблем. Какви нови идейни решения се появяват? Вземете тези идеи, за да ги оцените на следващата фаза.

Съвети за използване на този инструмент

  • Бодисторминг може да се направи и в магазин, в който клиентите да бъдат въвлечени в бодисторминг на нова услуга. Това може да се случва в продължение на няколко дни поради естествения поток от клиенти в магазина.

Други инструменти от тази фаза

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page